Rekrutacja

 1. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Muzycznej I st im. Fryderyka Chopina w Wejherowie ustalone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 2011r.- w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 3. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 4. Wniosek o przyjęcie do szkoły składają rodzice (prawni opiekunowie) kandydata. Jeżeli dziecko w danym roku kończy 8, 9 lub 10 lat należy wypełnić wniosek na cykl sześcioletni.
 5. W sytuacji, kiedy o przyjęcie do szkoły ubiega się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej stwierdzającą dojrzałość szkolną dziecka.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podania (na drukach opracowanych przez szkołę) w terminie od dnia 01 marca do 15 maja  2019 r. 
 7. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 8. Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.
 9. Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 10. Szkoła prowadzi dwie lekcje przygotowujące do badania przydatności. Czas trwania jednej lekcji wynosi 45 minut. Celem lekcji przygotowawczej jest zapoznanie kandydatów z zadaniami realizowanymi podczas I etapu badania przydatności.
 11. Badania przydatności przeprowadzane są w dwóch etapach:
  -etap I - badanie predyspozycji słuchowych i rytmicznych kandydata przeprowadzane przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych.
  -etap II - badanie predyspozycji aparatowych przeprowadzane przez nauczycieli instrumentalistów.
 12. Zadania realizowane podczas badania predyspozycji słuchowych i rytmicznych przez kandydatów na cykl 6-letni:
  • śpiewanie krótkiej piosenki;
  • powtórzenie głosem jednego dźwięku zagranego na fortepianie;
  • powtórzenie głosem krótkiej melodii zagranej na fortepianie;
  • zaśpiewanie jednego - ostatniego dźwięku (toniki) do melodii zagranej na fortepianie;
  • powtórzenie rytmu  podanego przez komisję;
  • poruszanie się zgodne z muzyką: marsz, bieg, podskoki.
 13. Zadania realizowane podczas badania predyspozycji słuchowych i rytmicznych przez kandydatów na cykl 4-letni:
  • śpiewanie krótkiej piosenki;
  • powtórzenie głosem jednego dźwięku zagranego na fortepianie;
  • powtórzenie głosem krótkiej melodii zagranej na fortepianie;
  • zaśpiewanie jednego - ostatniego dźwięku (toniki) do melodii zagranej na fortepianie;
  • powtórzenie rytmu  podanego przez komisję;
  • zaśpiewanie składników dwudźwięku zagranego na fortepianie harmonicznie.
 14. W II etapie ocenia się warunki aparatowe do gry na wybranym przez kandydata  instrumencie.
 15. Na podstawie ocen uzyskanych podczas badania przydatności, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.
 16. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  podanie cykl 6 letni                     podanie cykl 4 letni

 

Badanie przydatności kandydatów na uczniów ETAP I

                                                                - cykl 4 letni

                                                                            21 i 23 maja 2019 r - lekcje przygotowawcze

                                                                            24 maja 2019 r. - badanie przydatności na ucznia

                                                                     - cykl 6 letni

                                                                            07 i 10 czerwca 2019 r. - lekcje przygotowawcze

                                                                            11 czerwca 2019 r. - badanie przydatności na ucznia

Badanie przydatnosci kandydatów na ucznia  ETAP II

                                                                           14 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy I

                                                                            25 czerwca 2019 r.